proje-degerlendirme-kriterleri-puanlama

İZTEK İnovasyon Platformu

İZTEK İnovasyon – Ar-Ge Ve Teknoloji Ödülleri’20 başvuru ve değerlendirme kriterleri

Proje başvuruları aşağıdaki kriterler üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Projeleri Akademik ve Sanayi’den katılan tecrübeli ve tarafsız bir Jüri heyeti  aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir.

Değerlendirme Kriterleri;

1 – Özgün Değer – 15 puan

Proje önerisi ne ölçüde mevcut bilim/teknolojideki eksiklikleri ve/veya problem(ler)i ortaya koymakta; bu eksikliklerin giderilmesi veya problemlerin çözümüne yönelik özgün ve yaratıcı/yenilikçi öneriler sunmakta ve/veya ilgili bilim/teknoloji alan(lar)ına metodolojik / kavramsal /kuramsal olarak özgün katkılarda bulunmaktadır?

2 –  Yenilikçi Yönü – 20 puan

Proje önerisinin, ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya rekabet gücünü artıracak ulusal /uluslararası yeni bir ürün / süreç / yöntem/model geliştirme niteliğine düzeydedir?

3 –  Ulusal Kazanımlar – 15 puan

Projede elde edilmesi öngörülen çıktı ve sonuçların toplumsal sorunları çözme, ticarileştirilme, ilgili alanda ülkenin yurt dışına bağımlılığını azaltma ve/veya rekabet gücünü arttırma potansiyeli ne düzeydedir?

4 –  Yöntem – 10 puan

Projede uygulanacak yöntem(ler) ve araştırma teknikleri ilgili literatüre atıf yapılarak ne ölçüde belirgin ve doğru olarak açıklanmış ve öngörülen amaçlara ve hedeflere ulaşmaya ne kadar uygundur?

5 –  Projenin Gerçekleşme Düzeyi, Proje Yönetimi, Ekip ve Araştırma Olanakları – 10 puan

Önerilen proje konusu ile ilgili ön/önceki çalışmalar ve sonuçlanmış veya yürürlükte olan benzer projeler ekibin bu projeyi gerçekleştirebileceğine ilişkin ne ölçüde kanıtlar/veriler ortaya koymaktadır?

Projede öngörülen iş‐zaman planlaması,iş paketleri, her bir iş paketinin önem derecesi ve başarı ölçütleri ne düzeyde uygulanabilir, ölçülebilir ve izlenebilirdir?

Proje ekibinin (birden fazla disiplinin yer aldığı projelerde ekiplerin) işbirliği ve koordinasyonu iş paketleri dikkate alınarak ne kadar gerçekçi ve uygulanabilir şekilde planlanmıştır?

Projenin başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında alınması öngörülen tedbirler (B Planı) ne ölçüde gerçekçi ve uygulanabilirdir?

6 –  Yaygın Etki – 10 puan

Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden nitelikli akademik yayın, patent / tescil, faydalı model, lisans, yeni şirket kurulması, araştırmacı yetiştirilmesi, yeni proje üretilmesi, farklı bilim / teknoloji alanlarında kullanılabilme v.b. gibi çıktı ve sonuçların elde edilebilme potansiyeli ne düzeydedir?

7 –  İstihdam ve Kariyer Geliştirme Potansiyeli – 10 puan

Proje konusunun yürütücünün kariyer gelişimine yapacağı katkılar ve yeni yetenekler kazandırma potansiyeli ne düzeydedir? İstihdama katkısı ne düzeydedir.

8 –  Bilimsel İşbirliğinin Durumu – 10 puan

Bu projeyle geliştirilen bilimsel işbirliği; proje ekibine, ilgili akademik çevreye ve ülkemize ne düzeyde katkı sağlayacaktır?